Půjčovní řád

 1. Lyžařské a snowboardové vybavení (dále jen vybavení) se zapůjčuje na základě půjčovní smlouvy, vystavené mezi pronajímatelem a zákazníkem (dále jen nájemce) po předložení platného dokladu totožnosti nájemce, podepsané pronajímatelem a nájemcem a po zaplacení půjčovného nájemcem, a to vždy na dobu určitou, přesně uvedenou v půjčovní smlouvě.
 2. Půjčovní smlouva nabývá platnosti dnem a časem převzetí věci nájemcem.
 3. Nájemce ve smlouvě svým podpisem potvrzuje převzetí předmětu výpůjčky.
 4. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené zapůjčeným vybavením na vlastním majetku nájemce, ani na movitých i nemovitých předmětech jiných osob. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za zdraví nájemce či jiných osob po celou dobu výpůjčky.
 5. Vybavení není v rámci smlouvy pojištěno proti neúmyslnému poškození či odcizení třetí osobou.
 6. Při předčasném vrácení vybavení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.
 7. Vybavení je nutné vrátit očištěné od hrubých nečistot. V opačném případě je nájemci účtován poplatek.
 8. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na vybavení nevznikla škoda. V případě poškození vybavení neodpovídajícímu přiměřenému opotřebení za dobu výpůjčky a v případě ztráty jakékoliv části vypůjčeného vybavení se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu poškozeného či ztraceného vybavení, respektive skutečné náklady na jeho opravu.
 9. Nevrátí-li nájemce zapůjčené vybavení nejpozději do skončení doby zápůjčky, která je patrná z dokladu o zaplacení půjčovného, je pronajímatel oprávněný doúčtovat nájemci cenu půjčovného, která se řídí aktuálním ceníkem.
 10. Nevrátí-li nájemce zapůjčené vybavení nejpozději do skončení doby zápůjčky a to i přes upozornění, naplňuje jeho jednání skutkovou podstatu trestného činu ve smyslu §249 trestního zákona a to neoprávněným užíváním cizí věci. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel podá v takovém případě podnět k zahájení trestního stíhání.
 11. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny v tomto půjčovním řádu.

Naši partneři

© 2019. Skiareál Samoty Železná Ruda